Skoči na vsebino

NALOGE IN CILJI

Glavni urad

Glavni urad opravlja upravne, strokovne, tehnične in nadzorstvene naloge v zvezi s povezovanjem baz prostorskih podatkov, izdajo podatkov in potrdil, elektronskim poslovanjem s prostorskimi podatki, prostorsko podatkovno infrastrukturo, informatizacijo geodetske službe, upravljanja z informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, zagotavljanja sistemske, aplikativne in uporabniške podpore in izobraževanjem na področju informatike. Prav tako opravlja naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje pomoči pri reševanju vsebinsko-pravnih zadev vseh uradov in Območnih geodetskih uprav, finančno poslovanje, področje javnih naročil, kadrovske zadeve, izobraževanje, pisarniško poslovanje, varnost in zdravje pri delu, ter druge naloge organizacijskega značaja, ki so pomembne za delovanje Geodetske uprave Republike Slovenije.

Direktor urada:

   mag. Janez Slak

   T: 01 / 478 49 39
   E: janez.slak1[@]gov.si

 

Urad za nepremičnine

Urad za nepremičnine opravlja upravne, strokovne, tehnične, koordinacijske in nadzorstvene naloge v zvezi z vodenjem zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in drugih evidenc o nepremičninah, vodenjem evidence o državni meji, ter naloge, ki se nanašajo na označitev, obnovo in vzdrževanje državne meje, opravlja naloge vodenja registra prostorskih enot in evidence hišnih številk, medresorsko sodeluje pri delu meddržavnih komisij in drugih nalogah in projektih. Njegova naloga je tudi vsebinsko vodenje in koordinacija dela Območnih geodetskih uprav na nepremičninskem področju.

Direktor urada:

 

 

Franc Ravnihar
T: 01 / 478 48 50
E: franc.ravnihar[@]gov.si

 

  

Urad za množično vrednotenje nepremičnin

Glede na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/2006) naloge množičnega vrednotenja nepremičnin opravlja Urad za množično vrednotenje nepremičnin v okviru Geodetske uprave Republike Slovenije.

Strateški cilji na področju množičnega vrednotenja nepremičnin so:

  • razvoj, vzpostavitev, implementacija, vodenje in vzdrževanje sistema množičnega vrednotenja nepremičnin za potrebe obdavčenja nepremičnin in za druge javne namene;
  • uspešno in učinkovito izvajanje nalog, povezanih s pripisom vrednosti nepremičninam;
  • vzpostaviti evidenco kakovostnih podatkov o dogajanjih na nepremičninskem trgu, predvsem podatkov, povezanih s tržnimi cenami in najemninami nepremičnin.

Z doseganjem strateških ciljev na področju množičnega vrednotenja nepremičnin bodo zagotovljeni večnamenski podatki o posplošeni tržni vrednosti nepremičnin v Sloveniji z namenom omogočanja objektivnega, celovitega in poenotenega obdavčenje nepremičnin ter izboljšanja preglednosti in učinkovitosti nepremičninskega trga.

Urad za množično vrednotenje nepremičnin izvaja naloge generalnega vrednotenja nepremičnin in naloge pripisa vrednosti. Naloge generalnega vrednotenja so priprava kriterijev in meril za množično vrednotenje nepremičnin, priprava osnutkov predlogov, predlogov in končnih predlogov modelov vrednotenja, priprava predlogov predpisov vlade s področja generalnega vrednotenja nepremičnin, ugotavljanje letnih indeksov cen in indeksov vrednosti nepremičnin, obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirke vrednotenja nepremičnin, določanje znanj o množičnem vrednotenju nepremičnin, raziskave in analize trga nepremičnin, priprava statističnih poročil o nepremičninah, trgu nepremičnin in vrednostih nepremičnin ter druge naloge, povezane z generalnim vrednotenjem.
Naloge pripisa vrednosti so pripisovanje vrednosti nepremičninam, pridobivanje podatkov o nepremičninah zaradi pripisa vrednosti ter vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje evidence trga nepremičnin.
Direktor urada:

   mag. Dušan Mitrović
   T: 01 / 478 49 70
   E: dusan.mitrovic[@]gov.si 

 

  

Urad za geodezijo

Urad za geodezijo skrbi za temeljno geoinformacijsko infrastrukturo s tem, da opravlja upravne, strokovne, tehnične in koordinacijske, izvedbene in nadzorstvene naloge s področja državnega geodetskega sistema in podatkov o dejanskem stanju prostora. Skrbi za vzpostavitev in vzdrževanje državnega koordinatnega sistema in za njegovo dostopnost prek sistema stalnih postaj za satelitsko določanje položaja in drugih geodetskih mrež. Koordinira naloge, povezane s prehodom na evropski koordinatni sistem in skrbi za povezovanje državnega koordinatnega sistema s sistemi sosednjih držav. Opravlja naloge na področju zajema in vodenja državnih topografskih podatkov, vodi topografsko bazo podatkov, skrbi za državni kartografski sistem ter zagotavlja izdelavo državnih topografskih in kartografskih izdelkov, zlasti za potrebe države, resorjev in lokalne samouprave. Zagotavlja skladnost temeljne geoinformacijske infrastrukture z evropskimi smernicami in koordinira povezovanje in skladnost drugih prostorskih podatkov z njimi.
Sodeluje v evropskih in meddržavnih projektih na teh področjih. 

Direktor urada:

    mag. Jurij Režek
    T: 01 / 478 49 62
    E: jurij.rezek[@]gov.si