Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NALOGE IN CILJI

Glavni urad

Glavni urad opravlja upravne, strokovne, tehnične in nadzorstvene naloge v zvezi s povezovanjem baz prostorskih podatkov, izdajo podatkov in potrdil, elektronskim poslovanjem s prostorskimi podatki, prostorsko podatkovno infrastrukturo, informatizacijo geodetske službe, upravljanja z informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, zagotavljanja sistemske, aplikativne in uporabniške podpore in izobraževanjem na področju informatike. Prav tako opravlja naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje pomoči pri reševanju vsebinsko-pravnih zadev vseh uradov in Območnih geodetskih uprav, finančno poslovanje, področje javnih naročil, kadrovske zadeve, izobraževanje, pisarniško poslovanje, varnost in zdravje pri delu, ter druge naloge organizacijskega značaja, ki so pomembne za delovanje Geodetske uprave Republike Slovenije.

Direktorica urada:

   Mateja Omejc

   T: 01 / 478 49 07
   E: mateja.omejc[@]gov.si

 

  

Urad za nepremičnine

Urad za nepremičnine opravlja upravne, strokovne, tehnične, koordinacijske in nadzorstvene naloge v zvezi z vodenjem zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in drugih evidenc o nepremičninah, opravlja naloge vodenja registra prostorskih enot, evidence hišnih številk, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter izvaja različne naloge in projekte s področja nepremičnin. Njegova naloga je tudi vsebinsko vodenje in koordinacija dela Območnih geodetskih uprav na nepremičninskem področju.

Direktor urada:

 

 

Franc Ravnihar
T: 01 / 478 48 50
E: franc.ravnihar[@]gov.si

 

  

Urad za množično vrednotenje nepremičnin

Glede na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/2006) naloge množičnega vrednotenja nepremičnin opravlja Urad za množično vrednotenje nepremičnin v okviru Geodetske uprave Republike Slovenije.

Strateški cilji na področju množičnega vrednotenja nepremičnin so:

  • razvoj, vzpostavitev, implementacija, vodenje in vzdrževanje sistema množičnega vrednotenja nepremičnin za potrebe obdavčenja nepremičnin in za druge javne namene;
  • uspešno in učinkovito izvajanje nalog, povezanih s pripisom vrednosti nepremičninam;
  • vzpostaviti evidenco kakovostnih podatkov o dogajanjih na nepremičninskem trgu, predvsem podatkov, povezanih s tržnimi cenami in najemninami nepremičnin.

Z doseganjem strateških ciljev na področju množičnega vrednotenja nepremičnin bodo zagotovljeni večnamenski podatki o posplošeni tržni vrednosti nepremičnin v Sloveniji z namenom omogočanja objektivnega, celovitega in poenotenega obdavčenje nepremičnin ter izboljšanja preglednosti in učinkovitosti nepremičninskega trga.

Urad za množično vrednotenje nepremičnin izvaja naloge generalnega vrednotenja nepremičnin in naloge pripisa vrednosti. Naloge generalnega vrednotenja so priprava kriterijev in meril za množično vrednotenje nepremičnin, priprava osnutkov predlogov, predlogov in končnih predlogov modelov vrednotenja, priprava predlogov predpisov vlade s področja generalnega vrednotenja nepremičnin, ugotavljanje letnih indeksov cen in indeksov vrednosti nepremičnin, obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirke vrednotenja nepremičnin, določanje znanj o množičnem vrednotenju nepremičnin, raziskave in analize trga nepremičnin, priprava statističnih poročil o nepremičninah, trgu nepremičnin in vrednostih nepremičnin ter druge naloge, povezane z generalnim vrednotenjem.
Naloge pripisa vrednosti so pripisovanje vrednosti nepremičninam, pridobivanje podatkov o nepremičninah zaradi pripisa vrednosti ter vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje evidence trga nepremičnin.
Direktor urada:

   mag. Dušan Mitrović
   T: 01 / 478 49 70
   E: dusan.mitrovic[@]gov.si 

 

  

Urad za geodezijo

 Urad za geodezijo skrbi za temeljno geoinformacijsko infrastrukturo s tem, da opravlja upravne, strokovne, tehnične, koordinacijske, izvedbene in nadzorstvene naloge s področja državnega geodetskega referenčnega sistema.


Zagotavlja pogoje za enolično določanje in izražanje položaja objektov in pojavov na ozemlju Republike Slovenije. Skrbi za vzpostavitev, vzdrževanje in nadzor nad delovanjem državnega prostorskega koordinatnega sistema in zagotavlja njegovo dostopnost prek omrežja stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov in drugih državnih geodetskih točk. Zagotavlja povezovanje državnega prostorskega koordinatnega sistema s sistemi sosednjih držav.
Opravlja naloge na področju državnega topografskega sistema. Za potrebe države, resorjev in lokalne samouprave izvaja zajem topografskih podatkov in vodi zbirko topografskih podatkov, zbirko zemljepisnih imen, podatke daljinskega zaznavanja in zagotavlja izdelavo državnih kart. V skladu z ratificiranimi  mednarodnimi pogodbami opravlja naloge v zvezi z vodenjem evidence državne meje, označuje, vzdržuje in obnavlja državno mejo in sodeluje pri delu meddržavnih komisij za mejo.


Urad zagotavlja skladnost državnege geodetskega referenčnega sistema z evropskimi smernicami in sodeluje v evropskih in meddržavnih projektih na teh področjih.

Direktor urada:

    mag. Jurij Režek
    T: 01 / 478 49 62
    E: jurij.rezek[@]gov.si