Skoči na vsebino

ZAKON O GEODETSKI DEJAVNOSTI

 

Zakon o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 - ZAID)  je dne 23.09.2010 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 19.10.2010.

 

ZGeoD-1 opredeljuje geodetsko dejavnost in določa pogoje za opravljanje te dejavnosti, določa geodetsko službo ter organizacijo in izvajanje nalog geodetske službe, ureja izdajanje in uporabo geodetskih podatkov, inšpekcijsko nadzorstvo ter druga vprašanja, povezana z geodetsko dejavnostjo.

 

Z ZGeoD-1 se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27.12.2006, str. 36) in Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30.09.2005, str. 22), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/100/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega gibanja oseb zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20.12.2006, str. 141).

 

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti – ZAID (Uradni list RS, št. 61/17) na novo določa pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti v Sloveniji (kamor sodi tudi geodezija) in za regulirane poklice na področju prostora (tudi geodezije). Na podlagi 1. točke 66. člena z dnem uveljavitve ZAID, t.j. z dnem 17.11.2017, v ZGeoD-1 prenehajo veljati:

  •  v prvem odstavku 1. člena besedilo »in določa pogoje za opravljanje te dejavnosti« in drugi odstavek tega člena,
  • naslov drugega poglavja »II. Pogoji za opravljanje geodetske dejavnosti« in 3. do 16. člen,
  •  naslov tretjega poglavja »III. Pogoji za opravljanje geodetske dejavnosti za tuje ponudnike« in 17. do 24. člen,
  • naslov petega poglavja »V. Združevanje geodetov« in 26. člen,
  •  40. do 45. člen,

uporabljajo pa se do začetka uporabe ZAID, t.j. do dne 01.06.2018.

 

Prvi odstavek 58. člena ZGeoD-1 določa, da Geodetski inštitut Slovenije, ustanovljen na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00, 47/06 – ZEN in 45/08) in Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije(Uradni list RS, št. 84/00 in 26/03), z dnem uveljavitve ZGeoD-1 nadaljuje z delom kot Geodetski inštitut Slovenije po določbah ZGeoD-1. Iz navedene določbe izhaja, da Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije  (Uradni list RS, št. 84/0026/03, 77/10- ZGeoD-1 in 38/11)po uveljavitvi ZGeoD-1, t.j. po 19.10.2010, ostaja v veljavi. Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 33. člena ZGeoD-1 je dne 25.01.2018 Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 6/18).

 

 

Podzakonski predpis, izdan na podlagi ZGeoD-1:

 

  • Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke  (Uradni list RS, št. 10/11 in 61/17 - ZAID) - na podlagi prvega odstavka 65. člena ZAID se pravilnik uporablja do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi ZAID, kolikor ni v nasprotju z ZAID

 

Inšpekcijsko nadzorstvo