Skoči na vsebino

ZAKON O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN

 

Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št.  47/06, 65/07 - Odl. US, 79/12 - Odl. US, 61/17 - ZAID in 7/18) je dne 21.04.2006 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati je začel dne 24.05.2006, uporablja pa se od dne 25.11.2006.

 

Neuradno prečiščeno besedilo št. 4
»OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.«

 

ZEN ureja evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, postopek urejanja in spreminjanja meje zemljiških parcel, postopek vpisa podatkov o stavbah in delih stavb v kataster stavb ter vpisa njihovih sprememb, register nepremičnin, izdajanje podatkov in druga vprašanja, povezana z evidentiranjem nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.

 

Na podlagi 2. točke 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAID (Uradni list RS, št. 61/17) z dnem uveljavitve ZAID, t.j. z dnem 17.11.2017, prenehata veljati drugi in sedmi odstavek 6. člena ZEN, uporabljata pa se do začetka uporabe ZAID, t.j. do dne 01.06.2018.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18), ki je začel veljati dne 22.02.2018, dopolnjuje oziroma preureja ZEN, da se zagotovijo bolj kakovostni in popolni podatki v posameznih javnih evidencah, ki jih določa ZEN (zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin) zaradi zagotavljanja izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin. V skladu z 31. členom ZEN-A se: 

 • določbe prvega, šestega, devetega in desetega odstavka spremenjenega 6. člena ZEN začnejo uporabljati 1. junija 2018, 
 • določbe spremenjenega 23. člena ZEN začnejo uporabljati 1. junija 2019 ter 
 • določbe novega 61.a člena ZEN, spremenjenega 79. člena ZEN, spremenjenega sedmega in osmega odstavka 87. člena ZEN in spremenjenega 98. člena ZEN ter 24. in 25. člen ZEN-A začnejo uporabljati devet mesecev po uveljavitvi ZEN-A, t.j. z dnem 22.11.2018, 

do dneva začetka uporabe navedenih določb pa se uporabljajo dosedanji predpisi.   

 

Na podlagi 30. člena ZEN-A z dnem uveljavitve ZEN-A, t.j. dne 22.02.2018, prenehajo veljati 2. poglavje »2. DEJANSKA RABA PROSTORA« in 3. do 8. člen Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04), uporabljajo pa se do 1. junija 2019. 
 

  

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZEN:

 • Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradnilist RS, št.  69/12)
 • Pravilnik o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranje (Uradni list RS, št.  29/07)
   
 • Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS,št. 25/08 in 10/11)

  Neuradno prečiščeno besedilo št. 1
  »OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.«
 • Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč (Uradni list RS, št.35/08)
   
 • Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Uradni list RS, št.47/08)
   
 • Uredba o podatkih registra nepremičnin  (Uradni list RS, št. 37/18) - na podlagi 8. člena začne uredba veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, t.j. dne 16.06.2018, uporabljati pa se začne 22. novembra 2018

  V skladu s 7. členom z dnem uveljavitve uredbe preneha veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru   nepremičnin  (Uradni list RS, št. 66/16) in se preneha uporabljati Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin  (Uradni list RS, št. 95/11, 109/11, 7/14, 41/14, 66/16 in 77/17 – ZMVN-1).
   
 • Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe  (Uradni list RS, št. 41/18) - na podlagi 5. člena začne pravilnik veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, t.j. dne 30.06.2018, uporabljati pa se začne 22. novembra 2018
   
 • Uredba o dejanskih rabah zemljišč (Uradni list RS, št. 43/18) - na podlagi 11. člena začne uredba veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, t.j. dne 07.07.2018, uporabljati pa se začne 1. junija 2019 
   
 • Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 48/18 in 51/18 - popr.) - na podlagi 42. člena začne pravilnik veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, t.j. dne 28.07.2018, na podlagi 41. člena pa se začne uporabljati 22. novembra 2018, razen VIII. poglavja pravilnika, ki se začne uporabljati 1. junija 2019
   

  V skladu s 40. členom z dnem uveljavitve pravilnika preneha veljati Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 8/07 in 26/07), uporablja pa se do 22. novembra 2018.
   

Dokumenti, sprejeti na podlagi ZEN:

 • Vprašalniki Registra nepremičnin (veljajo od 22.11.2018):
  • navodila za izpolnjevanje vprašalnika (.pdf)
  • vprašalnik stavba (.pdf)
  • vprašalnik stavba industrija-industrija, skladišče, hladilnica (.pdf)
  • vprašalnik del stavbe druga raba (.pdf)
  • vprašalnik del stavbe stanovanjska raba (.pdf)
  • vprašalnik del stavbe gostinska raba (.pdf)
  • vprašalnik del stavbe trgovska in druga storitvena raba (.pdf)
  • vprašalnik del stavbe promet, izvajanje elektronskih komunikacij, industrija in skladišča (.pdf)