Skoči na vsebino

UPRAVNI POSTOPKI PO ZAKONU O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN ZEN


Informacije o upravnih postopkih in vzorci vlog

 

A) ZEMLJIŠKI KATASTER


Urejanje in evidentiranje mej

    - evidentiranje urejene meje

    - evidentiranje nove izmere

 

Spreminjanje meje parcele
    - evidentiranje parcelacije
    - evidentiranje pogodbene komasacije
    - evidentiranje izravnanega dela meje

Zemljišče pod stavbo
    - evidentiranje zemljišča pod stavbo

Spreminjanje bonitete zemljišč
    - evidentiranje spremembe bonitete zemljišča

Drugi postopki

    - evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi sodnih postopkov
    - uskladitev podatkov zemljiškega katastra oziroma katastra stavb
    - evidentiranje spremembe dejanske rabe zemljišča

    - ugotovitev urejenosti mej

    

 

B) KATASTER STAVB

Vpis stavbe v kataster stavb
    - vpis stavbe v kataster stavb

Spremembe podatkov katastra stavb
    - sprememba podatkov katastra stavb


Drugi postopki
    - evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi sodnih postopkov
    - uskladitev podatkov zemljiškega katastra oziroma katastra stavb
 

 
C) IZDAJANJE PODATKOV

    - izdaja potrdila iz zbirk geodetskih podatkov
    - izdaja podatkov proti plačilu