Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Osmo plenarno zasedanje skupine strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami - UNGGIM

V dneh od 31. do 3. avgusta 2018 je v New Yorku na sedežu Organizacije Združenih Narodov potekalo osmo plenarno zasedanje skupine strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami - UNGGIM. Zasedanja se je udeležilo več kot 380 delegatov iz 88 držav članic OZN ter 137 predstavnikov opazovalcev iz 85 različnih nevladnih organizaciji in strokovnih mednarodnih združenj in organizaciji. Slovenijo je na zasedanju zastopal Tomaž Petek, predstavnik Geodetske uprave Republike Slovenije, ki je istočasno tudi predsedujoči evropskega regionalnega izvršilnega odbora skupine strokovnjakov za upravljanje z geografskimi informacijami v Evropi (UN GGIM-Evropa). Ob robu plenarnega zasedanja je bilo organiziranih še 36 spremljevalnih dogodkov ter sestanek razširjenega odbora izvršilnega odbora UN GGIM Evropa.

Plenarno zasedanje je otvoril namestnik generalnega sekretarja OZN odgovoren za ekonomske zadeve g. Liu Zhenmin (USG DESA), ki je povzel ključne aktivnosti OZN na področju zagotavljanja ciljev trajnostnega razvoja v obdobju od zadnjega zasedanja UNGGIM, ter povabil vse države na kongres z naslovom UN World Geospatial Information na Kitajskem, ki bo novembra 2018. Vsa gradiva obravnavana na plenarnem zasedanju so dostopna tudi na spletni strani UN GGIM.

 

Sekretariat UN GGIM je predstavil dokument z naslovom Strengthening of geospatial information management, v katerem je pripravil podrobnejše usmeritve in praktična navodila za izpolnitev obveznosti iz resolucije Ekonomsko socialnega sveta št. 2016/27. Predstavnica Svetovne Banke Ana Wellenstein je predstavila dokument z naslovom National geospatial data and information systems, ki je nastal ob sodelovanju UNGGIM, Sekretariata OZN in Svetovne Banke, v katerem je predstavljena skupna vizija pri izvedbi podpore in pomoči posameznim državam na področju premagovanja digitalne ločnice in vzpostavljanju nacionalnih informacijskih infrastruktur za prostorske informacije in nacionalnih informacijskih sistemov. Posebno je potrebno omeniti dokument z naslovom Integrated Geospatial Information Framework, in sicer drugi del strateškega priporočila za krepitev upravljanja prostorskih podatkov na globalni ravni z naslovom A strategic guide to develop and strengthen national geospatial information management. Omenjeni dokument je bil poslan v široko javno razpravo in trenutno poteka zbiranje pripomb in predlogov za dopolnitve.

 

Sledile so predstavitve predstavnikov regionalnih odborov UN GGIM, ki delujejo na petih svetovnih kontinentih. Vsebina predstavitev je povzeta v dokumentu z naslovom: Contribution of regional committees and thematic groups to the global geospatial information agenda. Delo evropskega regionalnega odbora je predstavil predsedujoči v izvršnem odboru UN GGIM Evropa Tomaž Petek.

 

Zasedanje se je nadaljevalo s predstavitvami posameznih interesnih skupin ki delujejo v okviru UN GGIM; (UN GGIM Geospatial Society, UN GGIM Academic Network, UN GGIM Private Sector Network).

 

Ob robu plenarnega zasedanja je bilo ustanovljeno tudi združenje WGIC – World Geospatial Industry Councile, katerega delovanje je predstavil Ustanovitelj ESRI-ja Jack Dangermond.

 

V nadaljevanju plenarnega zasedanja so bili obravnavani posamezni dokumenti in poročila delovnih skupin. Po vsaki predstavitvi je sledila razprava. V tem poročilu so povzete samo nekatere ključne ugotovitve iz razprave in sprejeti zaključki.

 

V predstavitvi seznama globalnih indikatorjev za spremljanje ciljev trajnostnega razvoja je delovna skupina IAEG-SDGs podala poročilo o svojem delu in predstavila dokument z naslovom Geospatial information for sustainable development.

 

Delovna skupina UN GGIM za globalni geodetski referenčni sistem (GGRF) je predstavila vsebino poročila o svojem delu v preteklem letu. (Global geodetic reference frame). Podrobno je bil predstavljen tudi načrt implementacije kot program dela Pododbora za Geodezijo (SCoG), kot se od lanskega leta imenuje ekspertna skupine GGRF. Delovna skupina UN GGIM ki jo je na pobudo UN GGIM vodil evropski regionalni odbor UN GGIM Evropa, je obravnavala temeljne podatkovne nize na globalni ravni je prav tako predstavila svoje poročilo (Determination of global fundamental geospatial data themes). Sledila je razprava v kateri je večina razpravljavcev podprla predstavljen seznam minimalno potrebnih temeljnih geo-prostorskih nizov podatkov na globalni ravni ter se zavzela za dokončanje začetega dela v tej delovni skupini.

 

V odmoru zasedanja je predstavnik GEO (Group of Earth Observation) programa predstavil delo skupine in opisal vsebino dokumenta z naslovom Value of Open Data, v katerem so predstavljene prednosti in finančne koristi odpiranja podatkov med katerimi imajo prostorski podatki vodilno mesto.

 

Med odmorom za kosilo je bil izveden tudi sestanek med razširjenim odborom UN GGIM in UNGEGEN, na katerem so bile obravnavane možne oblike bodočega sodelovanja ki je opredeljeno tudi v dokumentu Strengthening collaboration with the UN Group of Experts on Geographical Names. Večina razpravljavcev je podprla 6 temeljnih načel predstavljenih s strani UNGEGEN predstavnika, ki so zapisane v omenjenem dokumentu.

 

Delovna skupina UN GGIM ki obravnava trende na področju institucionalne organiziranosti upravljanja prostorskih podatkov na globalni ravni je predstavila svoje poročilo z naslovom Trends in national institutional arrangements in global geospatial information management, in še nekaj spremljevalnih dokumentov s priporočili in  opisov primerov dobrih praks. Razprava ki je sledila je potrdila ugotovitev, da gre za obsežno in večplastno vprašanje. Predstavniki UN GGIM Evropa smo zastopali stališče, da so predstavljeni primeri dobrih praks zelo koristen pripomoček pri izboljšanju institucionalne ureditve na tem področju.

 

Delovna skupina je pripravila poročilo pravnem in političnem okvirju globalnega upravljanja prostorskih podatkov Legal and policy frameworks, including issues related to authoritative data v katerem je predstavljeno enakopravno vključevanje stališč vseh deležnikov na obravnavanem področju.

 

Tri mednarodne standardizacijske organizacije (OGC, ISO in IHO) so nadaljevale s skupnim delom pri pripravi priporočil za uporabo standardov pri globalnem upravljanju s prostorskimi informacijami Implementation and adoption of standards for the global geospatial information community v katerem so podane ugotovitve o trenutnem stanju standardizacije ter priporočila in napotki za izboljšanje tega področja.

 

V nadaljevanju zasedanja je bil predstavljen tudi dokument o povezovanju prostorskih in statističnih podatkov (Integration of geospatial, statistical and other related information).


Svoje rezultate je predstavila tudi delovna skupina ki se na globalni ravni ukvarja z zemljiško administracijo in upravljanju z zemljišči in je bila ustanovljena na šestem plenarnem zasedanju UN GGIM leta 2016. Delovno skupino vodi predstavnik UN GGIM Evrope iz nizozemskega katastra. Delovna skupina je na tokratnem zasedanju izdelala svoje drugo poročilo z naslovom Application of geospatial information related to land administration and management. V razpravi so države članice OZN izrazile veliko podporo delovnemu programu za leti 2018 in 2019 ter poudarile potrebo po odzivu delovne skupine na obveznosti ki se v Agendi 2030 nanašajo na upravljanje z zemljišči in zemljiško administracijo.

 

Delovna skupina ki se ukvarja z opredelitvijo vloge prostorskih podatkov za potrebe preprečevanja naravnih nesreč in ukrepanju ob odpravi njihovih posledic je predstavila rezultate svojega dela, ki so strnjeni v dokumentu z naslovom Geospatial information and services for disasters. Razpravljavci so kot pozitivno ocenili delo delovne skupine, katerega posledica je resolucija ekonomsko socialnega sveta sprejeta 2. julija 2018.

 

Pregled aktivnosti organizacije Združenih narodov na področju upravljanja s prostorskimi podatki je predstavil predstavnik sekretariata OZN, ki je izdelal dokument Review of United Nations activities in geospatial information management. Večina sodelujočih v razpravi je podprla povezovanje vseh organizacijskih enot in skupin, ki v okviru OZN delujejo na področju upravljanja prostorskih podatkov in storitev v zvezi z njimi. To je bilo izvedeno z vzpostavitvijo sistemske mreže tematskih skupin v OZN.

 

Delovna skupina UN GGIM za področje prostorskih podatkov v pomorstvu je pripravila poročilo o uporabi prostorskih podatkov v področju pomorstva (Marine geospatial information).

 

Na koncu plenarnega zasedanja je bila sprejet še osnutek dokumenta s sklepi zasedanja ter okvirna agenda za naslednje redno zasedanje v letu 2019. Končna verzija bo po redakcijskih dopolnitvah objavljena na spletni strani UN GGIM.


Zapisal: Tomaž Petek, Geodetska uprava RS