Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sedmo plenarno zasedanje skupine strokovnjakov pri OZN za globalno upravljanje z geografskimi informacijami - UN GGIM

V dneh od 1. do 4. avgusta 2017 je v New Yorku na sedežu Organizacije Združenih Narodov potekalo sedmo plenarno zasedanje skupine strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami - UNGGIM. Zasedanja se je udeležilo 268 delegatov iz 87 držav članic OZN ter 82 predstavnikov različnih nevladnih organizaciji in strokovnih mednarodnih združenj in organizaciji. Slovenijo je na zasedanju zastopal predstavnik Geodetske uprave Republike Slovenije, ki je v tem mandatu član evropskega regionalnega izvršilnega odbora skupine strokovnjakov za upravljanje z geografskimi informacijami v Evropi (UN GGIM-Evropa).

Pred uradnim zasedanjem UN GGIM je bila na sporedu še vrsta spremljevalnih dogodkov ter sestanek izvršilnega odbora UN GGIM Evropa. Na forumu z naslovom ‘Kje so podatki?’ je bila obravnavana Agenda 2030 za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Svoje poglede so predstavili predstavniki različnih organizaciji, ki delujejo v okviru OZN in drugih organizaciji. Svoje predstavitve so podali predstavniki UN-Statistične enote, UN-Habitat, UN-Environment, UNECA ter Svetovne Banke in Evropske vesoljske agencije (ESA). Večina predstavitev se je nanašala na določitev indikatorjev in zagotavljanje ustreznih prostorskih podatkov potrebnih za spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Predstavnik ESA je napovedal nov program EO4SD v katerem bodo uporabili rezultate daljinskega zaznavanja in opazovanja zemlje za potrebe trajnostnega razvoja. Na enem od spremljevalnih dogodku je predstavnik Eurogeographicsa Mick Cory predal predstavniku GIS kartografske  enote pri OZN podatke o administrativnih mejah na področju geografske Evrope, ki jih ta enota potrebuje v okviru projekta vzpostavitve baze administrativnih enot na drugi ravni podrobnosti (Second level administrative boundary – SALB).

Plenarni del zasedanja se je začel v sredo 2.8.2017 dopoldan in je trajal vse do petka 4.8. 2017 popoldan. Plenarno zasedanje je otvoril namestnik generalnega sekretarja OZN odgovoren za ekonomske zadeve g. Liu Zhenmin (USG DESA), ki je povzel ključne aktivnosti OZN na področju zagotavljanja ciljev trajnostnega razvoja v obdobju od zadnjega zasedanja UNGGIM. Vsa gradiva  obravnavana na plenarnem zasedanju so dostopna tudi na spletni strani UN GGIM.

 

Sledile so predstavitve predstavnikov regionalnih odborov UN GGIM, ki delujejo na petih svetovnih kontinentih. Vsebina predstavitev je povzeta v dokumentu z naslovom: Contribution of regional committees and thematic groups to the global geospatial information agenda.

V nadaljevanju plenarnega zasedanja so bili obravnavani posamezni pripravljeni dokumenti in po vsaki predstavitvi je sledila izčrpna razprava. V tem poročilu so povzete samo nekatere ključne ugotovitve iz razprave in sprejeti zaključki.

Delovna skupina UN GGIM za globalni geodetski referenčni system je predstavila vsebino poročila o svojem delu v preteklem letu. (Global geodetic reference frame). V razpravi ki je sledila je bilo predstavljeno tudi stališče UN GGIM Evropa, ki je podprlo predlagam 5 letni program dela delovne skupine in namero da ob robu naslednjega UN-GGIM High Level Foruma, ki bo v Mexico City-u, v Mehiki novembra 2017, ustanovijo podskupino za geodezijo. Prav tako UN GGIM Evropa podpira napore za odpravo podvajanj dela na tem področju ter vključitvijo vseh relevantnih deležnikov v pripravo tako imenovanega ‘position paper’ ter gap-analize. Delovna skupina UN GGIM ki obravnava temeljne podatkovne nize na globalni ravni je prav tako predstavila svoje poročilo (Determination of global fundamental geospatial data themes).

Sledila je razprava v kateri je večina razpravljavcev podprla predstavljen seznam minimalno potrebnih temeljnih geo-prostorskih nizov podatkov na globalni ravni ter se zavzela za dokončanje začetega dela v tej delovni skupini. Naslednji koraki bodo namenjeni predstavitvi rezultatov širši skupnosti strokovnjakov v državah članicah OZN. Delovna skupina UN GGIM ki obravnava trende na področju institucionalne organiziranosti upravljanja prostorskih podatkov na globalni ravni je predstavila svoje poročilo z naslovom Trends in national institutional arrangements in global geospatial information management, in še nekaj spremljevalnih dokumentov s priporočili in  opisov primerov dobrih praks (Framework, Principles and Guidelines | Compendium of Good Practices). Razprava ki je sledila je potrdila ugotovitev, da gre za obsežno in večplastno vprašanje. UN GGIM Evropa so zastopali stališče, da so predstavljeni primeri dobrih praks lahko zelo koristen pripomoček pri izboljšanju institucionalne ureditve na tem področju. Predstavljeni dokumenti omogočajo lažjo izvedbo naslednjih korakov ki jih ima delovna skupina v svojem programu dela.

Sekretariat je predstavil poročilo o pravnem in političnem okvirju globalnega upravljanja prostorskih podatkov  Legal and policy frameworks, including issues related to authoritative data v katerem je napovedana ustanovitev delovne skupine, ki bo obravnavala to področje. Večina razpravljavcev je podprla predstavljeno idejo in spodbujala enakopravni vključenost v njeno delo predstavnikov držav iz vseh geografskih območji sveta. Stališče UN GGIM Evrope je da mora delo v delovni skupini potekati na podlagi enakopravnega vključevanja stališč vseh deležnikov in ne sme biti po enostranskim vplivom ene skupine, kot se je lahko razumelo iz konvencije ki jo je leta 2015 pripravilo mednarodno združenje pravnikov / odvetnikov (International Bar Assocciattion).

Tri mednarodne standardizacijske organizacije (OGC, ISO in IHO) so pripravile skupno poročilo o uporabi standardov pri globalnem upravljanju s prostorskimi informacijami Implementation and adoption of standards for the global geospatial information community v katerem so podane ugotovitve o trenutnem stanju standardizacije ter priporočila in napotki za izboljšanje tega področja. Predstavnik UN GGIM Evropa je predstavil skupno stališče članov iz Evrope, ki podpiramo proces standardizacije obravnavanega področja ter napovedal posebno delavnice v okviru Konference evropskih statistikov, ki bo med 6. In 8. novembrom v Stockholmu.
V nadaljevanju zasedanja je bil predstavljen tudi dokument o povezovanju prostorskih in statističnih podatkov (Integration of geospatial, statistical and other related information).

Statistična komisija OZN je v dokumentu poudarila potrebo po nadaljevanju prizadevanj po sodelovanju geodetskih in statističnih uprav v državah članicah OZN, pri čemer je mišljeno, da skupina strokovnjakov za globalno upravljanje s rpostorskimi podatki odigra vlogo koordinatorja. Na šestem plenarnem zasedanju UN GGIM leta 2016 je bila ustanovljena nova delovna skupina na globalni ravni ki se ukvarja z zemljiško administracijo in upravljanju z zemljišči. Delovno skupino vodi predstavnica UN GGIM Evrope. Čeprav je imela delovna skupina ustanovni sestanek šele maja 2017 je do tokratnega zasedanja že izdelala prvo poročilo z naslovom Application of geospatial information related to land administration and management.  V razpravoi so države članice OZN izrazile veliko podporo delovnemu programu za leti 2017 in 2018 ter poudarile potrebo po odzivu delovne skupine na obveznosti ki se v Agendi 2030 nanašajo na upravljanje z zemljišči in zemljiško administracijo. V predstavitvi seznama globalnih indikatorjev za spremljanje ciljev trajnostnega razvoja (Global Indicators Geospatial shortlist) je delovna skupina IAEG-SDGs podala poročilo o svojem delu in predstavila dokument z naslovom Geospatial information for sustainable development. V razpravi je prevladalo mnenje o veliki potrebi po regionalnem povezovanju pri spremljanju ciljev trajnostnega razvoja.

Delovna skupina ki se ukvarja z opredelitvijo vloge prostorskih podatkov za potrebe preprečevanja naravnih nesreč in ukrepanju ob odpravi njihovih posledic je predstavila dosedanje rezultate ki so strnjeni v dokumentu z naslovom  Geospatial information and services for disasters. Razpravljavci so menili, da ni potrebno hiteti s pripravo resolucije OZN na tem področju dokler niso izčrpane vse ostale oblike oblikovanja skupnega stališča ter možnosti povezovanja in sodelovanja. UNGGIM je v sodelovanju s Sekretariatom in Svetovno Banko pripravil poročilo z naslovom ‘National geospatial data and information systems’, v katerem je predstavljena skupna vizija pri izvedbi  podpore in pomoči posameznim državam na področju premagovanja digitalne ločnice in vzpostavljanju nacionalnih informacijskih infrastruktur za prostorske informacije in nacionalnih informacijskih sistemov.  V razpravi je bila izražena podpora predstavljeni nameri kot tudi sklenjenemu dogovoru med Statistično enoto OZN in Svetovno Banko o sodelovanju na navedenem področju. Pregled aktivnosti organizacije Združenih narodov na področju upravljanja s prostorskimi podatki je predstavil predstavnik sekretariata OZN, ki je izdelal dokument Review of United Nations activities in geospatial information management. Večina sodelujočih v razpravi je podprla tretjo od navedenih opciji, ki predvideva manj formalno povezovanje vseh organizacijskih enot in skupin, ki v okviru OZN delujejo na področju upravljanja prostorskih podatkov in storitev v zvezi z njimi. To bi izvedli v obliki vzpostavitve sistemske mreže tematskih skupin.

 

Razširjeni biro UN GGIM je posredoval udeležencem plenarnega zasedanja gradivo z naslovom: Strengthening geospatial information management, v katerem so zbrane ugotovitve in priporočila o bodočih strateških usmeritvah za aktivnosti, ki jih bo UN GGIM izvajal naslednjih pet let do naslednjega poročila za Ekonomsko socialni svet ECOSOC. Sekretariat UN GGIM je pripravil tudi informacijo o uporabi prostorskih podatkov v področju pomorstva (Marine geospatial information).

Ob zaključku zasedanja je bil predstavljen še dokument o povezovanju delovanja med UN GGIM in UNGEGEN, katerega zasedanje se je začelo v ponedeljek naslednji teden. (Strengthening collaboration with the UN Group of Experts on Geographical Names). Večina razpravljavcev je podprla 6 temeljnih načel predstavljenih s strani UNGEGEN predstavnika, ki so zapisane v omenjenem dokumentu. Na koncu plenarnega zasedanja je bila sprejet še osnutek dokumenta s sklepi zasedanja ter okvirna agenda za naslednje redno zasedanje v letu 2018.


Zapisal: Tomaž Petek,
Geodetska uprava Republike Slovenije