Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Generalna skupščina Eurogeographicsa in plenarno zasedanje UNGGIM Evrope

V času od 2. do 4.10.2016 je bila v Budimpešti organizirana redna letna skupščina združenja evropskih kartografskih in katastrskih uprav, ki deluje pod imenom »Eurogeographics« in združuje 61 članic iz 51 držav geografske Evrope. Generalne skupščine se je udeležilo 130 udeležencev, ki so zastopali 51 organizaciji iz 41 držav.

 

(foto: udeleženci generalne skupščine Eurogeographicsa 2016)


V uvodnem delu konference je minister za kmetijstvo madžarske vlade predstavil aktivnosti ministrstva in vlade na področju upravljanja z zemljišči in nepremičninami in izpostavil pomen prostorskih podatkov pri izvajanju zastavljenih ciljev in spremljanju stanja v prostoru.

   

V nadaljevanju so sledile predstavitve o uporabi odprtih podatkov na primeru Evropske okoljske agencije, (Chris Steenmans) ki je govoril o uporabi in posredovanju prostorskih podatkov v procesih, ki jih izvaja EEA v povezavi z izpolnjevanjem ciljev 7. Okoljskega programa in strategije 2050. SOER – 10, 15, 20, (sustainable environmental reports).

   

EEA je prenovila svojo spletno stran in jo preimenovala v »EEA data services« preko katere posreduje spletne kartografske storitve po načelu odprtih podatkov. EU in EUropean Open Data portals sta trenutno dva najbolj obiskana portala za dostop do prostorskih podatkov.

   

Na konferenci sta bila podpisana dva sporazuma med EEA in Eurogeographicsom. Vsebinsko dopolnjen je bil leta 2011 sklenjen sporazum o zagotavljanju podatkov za potrebe ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Na novo pa je bil pripravljen krovni dogovor med EEA in Eurogeographicsom v katerem so opredeljeni pogoji nadaljnjega sodelovanja pri posredovanju in uporabi prostorskih podatkov na splošno in bo podpisan v prihodnjih tednih.

   

Predstavnik Statistične komisije OZN Greg Scott je v svoji predstavitvi govoril o tako imenovanem »odklepanju« dostopa do prostorskih in statističnih podatkov in potrebi po sodelovanju vseh akterjev na nacionalni in mednarodni ravni pri tem procesu. V svojem nastopu je izpostavil pomen podatkov za spremljanje ciljev trajnostnega razvoja in pri izgradnji tako imenovanega »integrativnega podatkovnega ekosistema«.

   

V času celotnega zasedanja generalne skupščine je bila organizirana vrsta okroglih miz na katerih so sodelovali prisotni generalni direktorji in obravnavali naslednje aktualne teme:

  • Delovanje skupin za izmenjavo znanja in izkušenj »KEN«
  • Podatkovna politika držav Evropske Unije 
  • Izzivi sodobnih tehnologij.

   

V razpravi, ki je sledila na okroglih mizah po posameznih sekcijah, so bila odprta številna vprašanja povezana z zagotavljanjem izvornih podatkov iz držav članic in njihove uporabe na pan-evropski ravni v primerjavi z zagotavljanjem novih zbirk podatkov na ravni EEA. 

   

Popoldanski del zasedanja se je nadaljeval s sekcijo namenjeno regionalnemu sodelovanju v okviru katere so bili predstavljeni primeri sodelovanja med geodetskimi in katastrskimi upravami iz zahodnega Balkana in iz nordijskih držav. 

   

Sodelovanje na področju držav zahodnega Balkana v okviru projekta IMPULS je predstavil Bengt Kjelson, generalni direktor Lantmateriet iz Švedske. Opisal je izkušnje in koristi ki jih imajo sodelujoče agencije od projekta IMPULS, ki ima za cilj zagotoviti usklajen in harmoniziran pristop k vzpostavljanju infrastrukture za prostorske informacije v regiji. Več o projektu je dosegljivo na www.lantmateriet.se/IMPULS

   

Magnus Gudmunson, generalni direktor islandske GU je predstavil projekt Arctic SDI, v okviru katerega Nordijske države izpolnjujejo zastavljene cilje skupnega sodelovanja v okviru tako imenovanega »Arctic council-a« in sicer: izpolnjevanje potrebam skupnosti, pozicioniranje NMCA v bodoče, zagotavljanje storitev in podatkov za prihodnost, postati učinkovita organizacija, skrbeti za jasne kompetence in sodelovanje na mednarodnem področju. Poleg strategije so za vsakega od navedenih ciljev vzpostavili delovne skupine in program dela zanje. Več vsebine je dostopno na »Arctic SDI« portalu: www.arctic-sdi.com. Sledila je predstavitev procesa standardizacije geografskih imen v Rusiji, ki jo izvaja ruska geodetska uprava www.Rosreestr.ru ter predstavitev dela skupin za izmenjavo izkušenj in znanja KEN, ki delujejo v okviru Eurogeographicsa.

   

Drugi dan zasedanja so sledili sekciji in sicer na temo novih tehnologij, ki že vplivajo in bodo še bolj vplivale v bližnji prihodnosti na delo članic združenja in predstavitve rezultatov projekta ELF.  V razpravi ki je sledila je bila podana skupna ugotovitev, da obe obravnavani temi zahtevajo od državnih kartografskih in katastrskih uprav prilagajanje trenutnih poslovnih modelov, če želimo zagotoviti trajnost in stabilnost delovanja in financiranja geodetskih uprav v prihodnje.

   

V popoldanskem delu drugega dne je bil izveden še formalni del generalne skupščine združenja Eurogeographics. Obravnavano je bilo poročilo upravnega odbora združenja o opravljenih aktivnostih v letu 2016 ter predstavljen programa del za leto 2017 in finančni načrt združenja. Vsi navedeni dokumenti so bili sprejeti ob zaključku zasedanja, ko je bilo opravljeno tudi glasovanje o novih članih upravnega odbora. Na volitvah novih članov upravnega odbora je bilo izvoljenih vseh pet novih članov, ki so do postavljenega roka oddali svoje kandidature. Nova sestava upravnega odbora je predstavljena na spletni strani združenja www.eurogeographics.org. Naslednja generalna skupščina EuroGeographicsa bo organizirana na Dunaju v času od 2. do 4. oktobra 2017.


 

(foto EG: Omizje pred pričetkom formalnega dela zasedanja)


Tretji dan je bilo izvedeno tretje plenarno zasedanje skupine UN GGIM za Evropo, ki se je je udeležilo več kot 100 delegatov iz več kot 30 držav. Predstavljeni so bili rezultati po drugem letu delovanja regionalnega odbora skupine strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami UN GGIM Evropa. 

   

Uvodne nagovore sta imeli Katalin Toth državna podsekretarka na Madžarskem ministrstvu za kmetijstvo in Gabriella Vukovich, predsednica madžarskega urada za statistiko, ki sta govorili o pomenu uporabe geo-prostorskih podatkov na vseh področjih družbenega življenja.

   

Greg Scott je v uvodnem nagovoru udeležencem predstavila aktivnosti, ki jih izvaja UNGGIM in kako geografski podatki pripomorejo k učinkovitemu upravljanju nalog razvojnega programa OZN in pri obvladovanju posledic naravnih nesreč.

   

Kristiana Moller je predstavil poročilo o delu izvršnega odbora UN GGIM Evropa ter predstavitve primerov dobrih praks pri povezovanju statističnih in geo-prostorskih podatkov. V tej sekciji je Tomaž Petek predstavil tudi primer uporabe prostorskih in nepremičninskih podatkov v platformi STAGE, ki jo je za Statistični urad RS izdelal Geodetski inštitut Slovenije.

   

Sledila je predstavitev vloge in pomena integracije geo-prostorskih podatkov s čimer se ukvarja delovna skupina B v okviru UN GGIM Evropa. Mnogo pozornosti pa je bilo namenjeno tudi določanju temeljnih podatkov, s čimer se ukvarja delovna skupina B v okviru UN GGIM Evropa.

   

Predstavljen je bil tudi dopolnjen program dela UN GGIM Evropa za obdobje 2017 – 2020. Več dokumentov je dosegljivih na spletni strani www.unggim.org. Naslednje plenarno zasedanje UN GGIM Evropa bo 6. In 7, junija v Bruslju. Geodetsko upravo Republike Slovenije so na zasedanju zastopali: generalni direktor Anton KUPIC, namestnica generalnega direktorja Erna FLOGIE DOLINAR, ter Tomaž PETEK, ki je tudi član izvršilnega odbora UN GGIM Evropa.Zapisal: Tomaž PETEK, Geodetska uprava RS,