Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Delovno srečanje vodstva projekta s partnerji iz Norveške in Islandije

V času od 5. do 6. novembra 2014 je v Oslu potekalo delovno srečanje udeležencev projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«, ki ga ob finančni podpori Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, izvajajo Geodetska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerja Norveška geodetska uprava  in Islandska geodetska uprava.

 
Namen srečanja je bil podrobnejša seznanitev projektnih partnerjev z doseženimi rezultati podprojektov, ki smo jih realizirali v okviru prvega leta izvajanja projekta in pregled ter analiza in uskladitev programa sodelovanja obeh partnerskih institucij iz Islandije in Norveške na projektu v letu 2015. V prvem delu srečanja smo predstavnikom partnerskih organizacij podrobno predstavili doslej opravljeno delo. Predstavniki podprojektov, vodje ali namestniki vodij, 'Geodetski referenčni sistem', 'INSPIRE', 'Topografija' in 'Hidrografija' so poročali o posameznih realiziranih nalogah in obenem opredelili potrebe, področja dela, kjer je pričakovano sodelovanje strokovnjakov iz Norveške in Islandije v nadaljevanju izvajanja podprojektov. Sledila je razprava o odprtih vprašanjih, nato pa smo sodelavci iz Geodetske uprave ter predstavniki Ministrstva za okolje in prostor skupaj s partnerji obravnavali in potrdili načrt projekta za leto 2015, ki se nanaša na vsebine, pri katerih bodo sodelovali projektni partnerji. V celotnem načrtu projekta smo predvideli več delovnih sestankov in študijskih obiskov, med drugimi tudi na temo priprave in potrditve programa za izgradnjo kapacitet, poleg tega pa bodo slovenski pogodbeni izvajalci  pri posameznih delih in nalogah lahko angažirali strokovnjake iz Islandije in Norveške v okviru dogovorjenega števila svetovalnih dni tudi preko spleta in video konferenc. Na srečanju je bila predstavljena problematika organiziranja del na podprojektu Hidrografija, nadalje pa podroben pregled finančnega stanja projekta ter opisana problematika povezana z dinamiko črpanja sredstev.

 

        

 
Na podprojektu Geodetski referenčni sistem so bili predstavljeni rezultati dosedanje izmere nivelmana visoke natančnosti, ki poteka skoraj v skladu s pričakovanji. Tako izmera terenskih ekip Geodetske uprave Republike Slovenije kot izmere, ki so jih izvedli pogodbeni izvajalci kažejo dobre rezultate. Tudi poročilo islandskega svetovalca, ki si je ogledal prizorišče graditev dveh točk 0. državne geodetske mreže (Prilozje in Kog) izraža pozitivno mnenje o doslej opravljenih delih na podprojektu. Za ostale tri točke 0. mreže pa se pridobivajo soglasja in ustrezna tehnična dokumentacija. Izvedena je bila tudi absolutna gravimetrična izmera na 6 absolutnih gravimetričnih točkah, ki jo je izvedla avstrijska geodetska uprava z instrumentom, s katerim Slovenija ne razpolaga. Nabavljena je tudi oprema za izvajanje GNSS meritev na točkah 0. mreže. Zaradi pridobivanja ustreznih soglasij,  izvedbe javnih naročil za graditev, potrebnih popravkov nivelmana visoke natančnosti ter zgoščanja gravimetričnih meritev (relativna gravimetrična izmera) najverjetneje do konca leta 2015, kot je bilo predvideno, ne bodo pripravljeni vsi podatki za izračun novega Slovenskega geoida.

Na podprojektu INSPIRE so izvedena predvidena dela pri vzpostavljanju spletnih storitev in izdelavi programa za izgradnjo kapacitet  (tki. 'capacity building program'). Informacijska infrastruktura, ki služi za vzpostavitev in delovanje z INSPIRE skladnih spletnih storitev je pripravljena in je enaka infrastrukturi, ki je uporabljena v obstoječem distribucijskem okolju Geodetske uprave Republike Slovenije (odprtokodna infrastruktura Geoserver in GeoNetwork). Testno so že vzpostavljene določene spletne storitve za nekatere podatke Geodetske uprave Republike Slovenije. Tako imenovani program izgradnje kapacitet, je namenjen ozaveščanju deležnikov, ki ustvarjajo in vodijo prostorske podatke, ter uporabnikov teh podatkov o pomenu upoštevanja standardov ter o pomenu sodelovanja za racionalizacijo poslovnih procesov. S partnerji je na srečanju dogovorjeno njihovo sodelovanje na konferenci podprojekta junija 2015 na temo zagotavljanja osveščenosti deležnikov v sistemu izmenjave prostorskih podatkov.

Na podprojektu Topografija je bilo predstavljeno delo pri izdelavi novega podatkovnega modela zbirke topografskih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. Pripravljen je bil logični model nove zbirke ter ocena finančnih posledic njegove uvedbe ter pripravljen model kakovosti podatkov. V naslednji fazi je bil pripravljen fizični model topografske baze in razvita programska oprema za upravljanje podatkov v skladu z novim podatkovnim modelom topografske baze, ki bo realiziran v produkcijskem okolju Geodetske uprave Republike Slovenije do konca leta 2014. Temu bo sledil prepis obstoječih topografskih podatkov in izdelava novih pravil za zajem podatkov.

 
Predstavniki podprojekta Hidrografija so se prvič v taki sestavi predstavili partnerjem. Zaradi spremembe nekaterih nalog podprojekta so pojasnili, da cilji bodo doseženi, kljub spremenjenim nalogam. Zagotovljena je skladnost podatkovnih struktur podatkov o hidrografiji, predstavljena pa je bila tudi zasnova načina zajema oziroma vzdrževanja podatkov o objektih na vodah. Predstavili so dosedanja izvedena javna naročila in sklenjene pogodbe na podprojektu ter izrazili interes da s partnerji v projektu izmenjajo izkušnje glede modeliranja podatkov hidrografije in upravljanja s podatki LIDAR. V ta namen bo izveden študijski obisk predstavnikov podprojekta v letu 2015 pri pristojni službi na Norveškem.

 
Na srečanju je bila predstavljena tudi problematika izvajanja projekta kot celote. Zaradi poznega začetka izvajanja projekta v primerjavi z načrtom izvedbe projekta se je izvajanje projekta zamaknilo za 5 mesecev, posledično pa v 2013 in 2014 del sredstev ni bil porabljen, tudi zaradi zapiranja integralne proračunske postavke Geodetske uprave Republike Slovenije. Skupaj s partnerji smo ugotovili, da je za realizacijo vseh ciljev projekta potrebno nerealizirana sredstva ter s tem dele nerealiziranih nalog prenesti v leto 2016, hkrati pa projekt tudi podaljšati do novembra 2016. Partnerji iz Norveške in Islandije so predlog sprejeli.