Skoči na vsebino

NOVICA

Podzakonski predpisi Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/2014 in uveljavljen z dnem 27. 4. 2014.

Besedilo zakona obvezuje Vlado Republike Slovenije, pristojnega ministra in Geodetsko upravo Republike Slovenije, da v treh mesecih od uveljavitve zakona pripravijo in podrobneje določijo posamezne sestavine državnega geodetskega referenčnega sistema v obliki uredb, pravilnikov in objav na spletnih straneh. Geodetska uprava Republike Slovenije je tako pripravila predloge predpisov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 57/2014), in sicer:

  • Pravilnik o podrobnejši vsebini registra zemljepisnih imen,
  • Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov daljinskega zaznavanja,
  • Pravilnik o katalogu topografskih podatkov in topografskem ključu,
  • Pravilnik o kartografskem ključu,
  • Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske ,
  • Uredba o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji.

Seznam uveljavljenih podzakonskih predpisov s povezavo na ustrezen uradni liste in z ustreznimi dodatnimi vsebinami se nahaja na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije.
Geodetska uprava Republike Slovenije bo morala v nadaljevanju poskrbeti, da bo pristojni minister v  šestih mesecih od uveljavitve ZDGRS predpisal podrobnejšo vsebino zbirke podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema, Vlada pa v štirih letih določila parametre višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema.


Zapisala: Irena Ažman