Skoči na vsebino

NOVICA

INSPIRE konferenca 2014

V času od 18. do 20. Junija 2014 je bila v organizaciji JRC in Evropske komisije v Aalborghu na Danskem organizirana INSPIRE konferenca. Naslov letošnje konference ko se je je udeležilo več kot 600 udeležencev je bil »INSPIRE for good governance!«

Dva dni pred konferenco je bila organizirana vrsta delavnic in seminarjev v okviru različnih projektov, ki jih financirajo različni programi Evropske unije na temo prostorskih podatkov in storitev s temi podatki. Po plenarni otvoritvi v sredo 18.6. je sledila vrsta vsebinskih predstavitvenih sklopov, ki so potekali v sedmih vzporednih sekcijah vse od plenarnega zaključka v petek 20.6.2013. Na plenarnem delu je konferenco odprl sekretar danskega Ministrstva za okolje Henrik Studgaard, ki je poudaril pomen odločitve za odprte podatke na Danskem, ko so s prenosom sredstev med ministrstvi zagotovili da vsi organi državne in javne uprave na Danskem dobijo podatke brezplačno. V tem postopku o se odločili najprej definirati kaj so osnovni podatki oziroma tako imenovani »base data«. V ta namen so naredili obsežno študijo uporabnikov in njihovih potreb. Število uporabnikov njihovih podatkov se je v letu 2013 povečalo za 10 krat. Od aprila letos pa so podatki danske geodetske uprave vključeni v igrico »MineCraft«. Predstavniki Evropske komisije so v nadaljevanju plenarnega zasedanja govorili o pomenu dostopa do standardiziranih prostorskih podatkov za potrebe upravljanja s prostorom in sprejemanja odločitev na področju okolja.

 

          

  

Med pomembnimi temami konference je bil tudi povezava INSPIRE s programom COPERNICUS, ki je  s sprejetjem pravnih podlag v letu 2014 dobil 4 bilijone evrov za namene izvajanja programa. Dosedanje sodelovanje in povezovanje je bilo izvedeno v okviru dveh projektov HELM EGLE vendar so vsi govorniki poudarjali potrebo po še bolj učinkovitem povezovanju obeh programov in aktivnosti. Glavna pozornost je bila namenjena dostopu do podatkov za potrebe posredovanja v naravnih in drugih nesrečah in v principe »Open Data Policy«, ki jih je začrtal program COPERNICUS. Omenjeni program zagovarja načelo »Full open and free of charge« 

    

V drugem delu konference so bile predstavljene številne rešitve in primeri aplikativnih implementaciji obveznosti INSPIRE direktive v različnih državah. Večina predavateljev se je strinjala, da implementacija INSPIRE bolj kot tehnologija pomeni sodelovanje med deležniki, kar je tudi najtrši oreh v mnogih državah. Vse predstavitve so dostopne a spletni strani konference (www.inspire.eu).

     

Ob zaključku drugega dneva konference so predstavili tudi vmesne rezultate »INSPIRE Midterm evaluation report«, medtem ko bo celotno poročilo na voljo v septembru 2014. Ključna področja, ki so bila preučevana v vmesnem poročilu so obravnavala dostop in kakovost prostorskih podatkov in njihovo razpoložljivost, organizacija in koordinacija ter izmenjava prostorskih podatkov in storitev s temi podatki. Učinek direktive INSPIRE je bil preverjan v luči izpolnjevanja ciljev iz akcijskega načrta za okolje v EU 2020. Na vprašanje ali je potrebno redefinirati cilje direktive so se vsi prisotni strinjali da ni potrebno, ker še vedno zastavljeni cilji ustrezajo pričakovanjem najširše družbe. Trenutno tudi REFIT program ni predlagal sprememb direktive INSPIRE. REFIT je program Evropske komisije se ukvarja z odpravo administrativnih ovir in z ugotavljanjem dodane vrednosti za EU in predvsem za uporabnike z namenom izboljšave direktiv in predpisov. 

       

So se pa vsi razpravljavci strinjali da je trenutno implementacija direktive na razpotju in je potrebno sprejeti določene usmeritve v katero smer je najbolj smotrno nadaljevati prizadevanja z implementacijo, prekomejno harmonizacijo in interoperabilnostjo ter souporabo sicer bodo uporabniki ubrali svojo pot. 

      

Zaključno plenarno zasedanje je potekalo pod naslovom »Knowladge Based Economy«, ki si a je Evropska komisija zapisala kot vodilo v vseh razvojnih strategijah za ekonomsko rast in razvoj. Razpravljavci so poudarjali na pomen odpro dostopnih prostorskih podatkov še predvsem uradnih podatkov o nepremičninah, ki lahko bistveno pripomorejo k ekonomskemu razvoju in tujim investicijam. Predstavnik »Land Registry« iz Velike Britanije je predstavil »Open Government Partnership«, ki ga je podpisalo 60 instituciji v VB ter se navezal na usmeritve za Open Data iz zasedanja skupine G(8) voditeljev osmih najrazvitejših držav na svetu. V predstavitvi predstavnice DG Connect iz Evropske Komisije je bil predstavljen dokument z naslovom Open Government & Vision Paper. Omenjena izhodišča bodo dosledno upoštevana pri izvedbi vseh projektov v okviru programa HORIZON2020

      

Zaključno predstavitev na konferenci je podal Alesandro Annonni , ki vodi enoto za okoljske informacije in raziskave v Joint Research Centru (DG JRC). V svojem nastopu je ugotovil da lahko zaključke strne da so še vedno tisti ki imajo INSPIRE radi in tiste ki ga ne marajo in ne razumejo. Ocenil je da je potrebno poenostaviti sistem registracije in licenciranja ter promovirati storitve in podatke s pomočjo primerov uporabe in vključitvijo uporabnikov v partnerstvo in v izmenjavo resursov.

 

Večina predstavitev je govorila o uporabnikih ki jih je direktiva namenila premalo pozornosti in jih je  potrebno pritegniti z več praktičnih primeri in aplikativnimi rešitvami in primeri uporabe. Razpravo iz tehnološko zapletene infrastrukture usmeriti k povečanju zavedanja prednosti in koristi te infrastrukture za olajšanje vseh uporabniških potreb. 

           

Razpravo o INSPIRE je potrebno razširiti na druge EU politike, programe Copernicus, Gallileo EGovernment, Intelegente Transport System, Smart Cities, Public Health Information ter projektom kot so Marine Data Infrastrukture, Arheology,  itd..) Prav tako velik pomen je bil dan usposabljanju in izgradnje kapacitet, poleg tega pa je potrebno vsebino INSPIRE trdneje povezati z globalnimi iniciativami kot so UN GGIM itd, kar je poudaril tudi Ivan Lodgge predstavnik zveznega odbora za geografske informacije FGDC v Ameriki.  

 

 

Slovenija je bila na tokratni konferenci zastopana s predstavniki FERI Univerze v Mariboru, Ministrstva za notranje zadeve, Geodetske uprave Geološkega zavoda in Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Geodetska uprava RS je predstavila referat na temo priprave programa za izgradnjo zmogljivosti za implementacijo direktive INSPIRE, katerega priprava poteka v okviru projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav, ki se delno sofinancira iz finančnega mehanizma EGP.