Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNO SODELOVANJE

 

Geodetska uprava RS v skladu z usmeritvami v deklaraciji Državnega zbora o zunanji politiki Republike Slovenije in v okviru nalog zapisanih v programu del državne geodetske službe, svoje mednarodno delovanje usmerja na naslednja področja:

  • delovanje v okviru instituciji EU
  • odelovaje s sosednjimi državami in z državami v regiji JVE
  • sodelovanje z ostalimi državami

EuroGeographics

Združenje EuroGeographics je bilo ustanovljeno leta 2000 z združitvijo dveh evropskih združenj CERCO (Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle) in MEGRIN (Multi-purpose European Ground Related Information Network). Namen združenja je krepitev sodelovanja med evropskimi nacionalnimi kartografskimi institucijami ter učinkovitejše izvajanje nalog in ciljev prejšnjih združenj CERCO in MEGRIN. Geodetska uprava Republike Slovenije je kot ustanovna članica združenja aktivno vključena v delo njegovih delovnih skupin, kot tudi v vzdrževanje skupnih podatkovnih izdelkov in storitev, ki jih zagotavlja združenje Eurogeographics.

 

Skupina ekspertov za zemljepisna imena (UNGEGN - United Nations Group of Experts on Geographical Names) je posvetovalno in izvedensko telo Organizacije Združenih narodov. Za petletno obdobje, med 7. in 8. generalnim zasedanjem Organizacije Združenih narodov za standardizacijo zemljepisnih imen (do leta 2002) je Slovenija vodila regionalno skupino za vzhodno, srednjo in jugovzhodno Evropo.
 

 

UN/ECE Working Party on Land Administration

Mednarodno združevanje za upravljanje z nepremičninami v okviru Ekonomske komisije za Evropo Organizacije Združenih narodov pokriva delo nacionalnih ustanov Evrope in Severne Amerike s področja zemljiškega katastra, zemljiške knjige, vrednotenja nepremičnin, komasacij in zemljiških informacijskih sistemov. Slovenija je v letih 1999 - 2001 predsedovala združevanju.

 

Permanent Committee on Cadastre in the European Union

Stalni odbor za katastre v Evropski uniji (Permanent Committee on Cadastre in the European Union - PCC) deluje vse leta 2002, ko je bila njegova ustanovitev dogovorjena na prvem kongresu o katastru v Evropski Uniji. Namen stalnega odbora za katastre je izboljšati sodelovanje med katastrskimi upravami vseh držav članic na področju  razvoja strategij in skupnih pobud z namenom usklajevanja  med različnimi evropskimi katastrskimi sistemi in njihovimi uporabniki. Geodetska uprava RS je v delo stalnega odbora za kataster vključena od njegove ustanovitve oktobra leta 2002.

 

UNGGIM Evropa

Na pobudo Ekonomsko socialnega sveta pri Organizaciji Združenih narodov je bil leta 2011 ustanovljen odbor strokovnjakov za globalno upravljanje s prostorskimi podatki (UN-GGIM), ki si prizadeva opravljati vodilno vlogo pri določanju smeri razvoja globalnega upravljanja z geoprostorskimi informacijami ter za spodbujanje njihove uporabe pri reševanju ključnih globalnih izzivov. Slovenija je bila ena od držav ustanoviteljic, ki so leta 2014 podprle oblikovanje evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanju s prostorskimi podatki (UN-GGIM Evropa), ki je bil ustanovljen 1. oktobra 2014. Regionalni odbor UN-GGIM Evropa zastopa prizadevanja in potrebe evropskih držav na področju upravljanja geoprostorskih informaciji in pripravlja priporočila za potrebne ukrepe. Predstavnik Geodetske uprave RS pa je bil izvoljen tudi v izvršilni odbor tega regionalnega združenja.

 

Euro SDR

Od 23. oktobra leta 2014 dalje je Geodetska uprava Republike Slovenije skupaj z Geodetskim inštitutom Slovenije vključena v vseevropsko združenje EuroSDR (nekoč OEEPE). EuroSDR je vseevropska organizacija, ustanovljena z mednarodno pogodbo v Parizu leta 1953. V EuroSDR so zastopani raziskovalni interesi evropskih držav na področju prostorskih podatkov. Rezultat je mreža predstavnikov evropskih organizacij in inštitutov. Gre za skupne raziskovalne projekte, ki obravnavajo pridobivanje, upravljanje in zagotavljanje prostorskih podatkov in storitev, na mednarodnih delavnicah in tečajih pa obravnavajo ključna vprašanja. EuroSDR ponuja povezovanje državnih geodetskih uprav z raziskovalnimi inštituti in zasebnim sektorjem, sodoben raziskovalni program, zmožnost pravočasnega snovanja, širjenja in izvajanja raziskovalnih projektov, prirejanje delavnic, objava strokovnih standardov in izobraževanje.

 

EUREF

Geodetska uprava RS že vrsto let sodeluje tudi v evropski podkomisiji za referenčni sestav EUREF pri Mednarodnem združenju za geodezijo – IAG (»International Association of Geodesy«). Na vsakoletnih strokovnih simpozijih sodelujemo s predstavitvami nacionalnih poročil.