Skoči na vsebino

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  

 
1. Osnovni podatki o katalogu
 
Naziv organa:

Ministrstvo za okolje in prostor

Geodetska uprava Republike Slovenije

Odgovorna uradna oseba:

Generalni direktor
Tomaž Petek

Datum prve objave kataloga: 29.12.2004
Datum zadnje spremembe: 28.02.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.gu.gov.si/si/gu_vstopnastran/informacije_javnega_znacaja/katalog_informacij_javnega_znacaja/

 

Druge oblike kataloga:

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu

Geodetske uprave Republike Slovenije, 
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,

Oddelek za izdajanje podatkov,

 

ponedeljek: 9.00 - 12.00
sreda: 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00
petek: 9.00 - 12.00

   

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a  Podatki o organizaciji in organigram organa

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 

Glavni urad

Urad za nepremičnine

Urad za množično vrednotenje nepremičnin

Urad za geodezijo

 

Območna geodetska uprava Celje

Območna geodetska uprava Koper

Območna geodetska uprava Kranj

Območna geodetska uprava Ljubljana

Območna geodetska uprava Maribor

Območna geodetska uprava Murska Sobota

Območna geodetska uprava Nova Gorica

Območna geodetska uprava Novo mesto

Območna geodetska uprava Ptuj

Območna geodetska uprava Sevnica

Območna geodetska uprava Slovenj Gradec

Območna geodetska uprava Velenje

 

Opis delovnega področja organa

Naloge in cilji

 

 

 

 

 

 

  

Podatki o posameznih organizacijskih enotah

Organigram organa
 
2.b  Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Aljoša Hočevar, višja svetovalka

Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

       E:  aljosa.hocevar[@]gov.si

       T:   01 / 478 48 41

Romana Hudnik Rovan, višja svetovalka

Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

      E:   romana.hudnik-rovan[@]gov.si

      T:   01 / 478 48 15

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Zakoni in podzakonski akti

 

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije

 

Register predpisov Evropske unije

2.d  Seznam predlogov predpisov

Geodetska uprava Republike Slovenije ni predlagatelj predpisov.

Predlogi predpisov z delovnega področja organa, ki so v medresorskem usklajevanju

2.e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Sprejeti strateški in programski dokumenti

2.f  Seznam upravnih in drugih postopkov

Upravni postopki: 

 • Evidentiranje urejene meje
 • Evidentiranje nove izmere
 • Evidentiranje parcelacije
 • Evidentiranje pogodbene komasacije
 • Evidentiranje upravne komasacije
 • Evidentiranje izravnanega dela meje
 • Evidentiranje zemljišča pod stavbo
 • Evidentiranje spremembe bonitete zemljišča
 • Evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru oziroma v katastru stavb ob spremembi državne meje
 • Evidentiranja sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi sodnih postopkov
 • Uskladitev podatkov zemljiškega katastra oziroma katastra stavb
 • Evidentiranje spremembe dejanske rabe zemljišča
 • Evidentiranje spremembe vrste rabe, katastrske kulture in katastrskega razreda
 • Ugotovitev urejenosti mej
 • Vpis stavbe v kataster stavb
 • Sprememba podatkov katastra stavb
 • Ureditev meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi
 • Izdaja potrdila iz zbirk geodetskih podatkov
 • Izdaja informacij javnega značaja po ZDIJZ
 • Nastavitev zemljiškega katastra za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru
 • Nastavitev zemljiškega katastra za zemljišča, ki so po obliki in legi evidentirana drugače, kakor jih dejansko uživajo lastniki v naravi
 • Izdaja potrdil o dejstvih, o katerih se ne vodi uradne evidence
 • Izdaja listine s podatki o nepremičnini v postopku ugotavljanja vzajemnosti

Drugi postopki: 

 • Določitev hišne številke
 • Ukinitev hišne številke
 • Sprememba podatkov v registru nepremičnin
 
Informacije o posameznih postopkih
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
 
 • Zemljiški kataster
 • Kataster stavb
 • Register nepremičnin
 • Evidenca trga nepremičnin
 • Zbirka vrednotenja nepremičnin
 • Register prostorskih enot
 • Evidenca državne meje
 • Register zemljepisnih imen
 • Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Zbirka podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema
 • Državne karte
 • Zbirka topografskih podatkov
 • Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja
 • Seznam izdanih pooblastil za bonitiranje
 • Seznam upravljavcev nepremičnin
 

Informacije o posameznih evidencah - Portal Prostor
 

Nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije OPSI

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 
 • Baza geodetskih točk
 • Model geoida
 • Seznam veznih točk, splošnih transformacijskih modelov in parametrov za transformacijo horizontalnih koordinat
 
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Javni razpisi

   

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Neposreden dostop:

Večina informacij je dostopna preko spletnih mest http://www.gu.gov.si/

in http://www.e-prostor.gov.si/.

Dostop na podlagi posebne zahteve:

Neformalna zahteva:

-    ustna zahteva pri organu

-    zahteva preko telefona

 

Formalna zahteva:

              -    zahteva podana ustno na zapisnik pri organu

              -    pisna zahteva, vložena osebno pri organu

              -    pisna zahteva po pošti

              -    zahteva, vložena po elektronski poti na elektronski naslov                                     pisarna.gu[@]gov.si

     

Kontaktni podatki organizacijskih enot organa
Dostop za ljudi z posebnimi potrebami:

Gibalno oviranim osebam je omogočen dostop po predhodni najavi, na spletnih straneh je s pomočjo povečave črk možen ogled dokumentov tudi za slabovidne.

  

4. Stroškovniki, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Stroškovnik za uporabo omrežne storitve  podatkov omrežja SIGNAL:

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije - ZIPI (Uradni list RS, št. 8/10 in 84/15) in 2. člena Uredbe o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitve (Uradni list RS, št. 66/12) določa Geodetska uprava Republike Slovenije "STROŠKOVNIK ZA UPORABO OMREŽNE STORITVE PREOBLIKOVANJA PODATKOV OMREŽJA SIGNAL" - se uporablja od 01.02.2019 dalje.

Stroškovnik za souporabo podatkov in storitev:

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije - ZIPI (Uradni list RS, št. 8/10 in 84/15) in 9. člena Uredbe o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitve (Uradni list RS, št. 66/12) določa Geodetska uprava Republike Slovenije "STROŠKOVNIK ZA SOUPORABO PODATKOV IN STORITEV" - se uporablja od 01.02.2019 dalje.

Enotni stroškovnik materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja:

Če nastanejo v zvezi s posredovanjem informacij javnega značaja materialni stroški (pri ponovni uporabi so to mejni stroški), jih Geodetska uprava Republike Slovenije zaračuna v skladu z enotnim stroškovnikom materialnih stroškov iz 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:


17. člen
(enotni stroškovnik)


Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1.  ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2.  ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3.  ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4.  ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5.  ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6.  ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7.  elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8.  elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9.  elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek            organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko         0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko         0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom            za poštne storitve.
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

Glede uporabe podatkov iz javnih evidenc in drugih zbirk geodetskih podatkov je Geodetska uprava Republike Slovenije določila "POGOJE UPORABE GEODETSKIH PODATKOV".

   

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Deset najpogosteje zahtevanih informacij:

Geodetska uprava Republike Slovenije je doslej prejela raznovrstne zahteve za dostop do informacij javnega značaja, zato seznama najpogosteje zahtevanih informacij ni mogoče ustvariti.