Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PUBLIKACIJE

 

Imenik zemljepisnih imen Državne pregledne karte Republike Slovenije v merilu 1 : 250 000

Imenik zemljepisnih imen Državne pregledne karte v merilu 1 : 250.000 je objavljen na hrbtni strani Državne pregledne karte v merilu 1 : 250.000. Na karti je prikazanih prek 8000 zemljepisnih imen, od tega 4272 na območju Republike Slovenije. Na slovenskem državnem območju predstavljajo večino imen naselja (3609), sledijo oronimi (345), hidronimi (277) ter pokrajinska imena (41). Na karti so prikazana vsa slovenska naselja z več kot 200 prebivalci, v primeru zadostnega prostora na karti pa tudi nekaj naselij z manj kot 200 prebivalci.
 
Prenos datoteke (780 KB, PDF).
© Geodetska uprava Republike Slovenije 2008


Zgoščeni imenik zemljepisnih imen Slovenije
 
Zgoščeni imenik zemljepisnih imen Slovenije temelji na resolucijah sedmih konferenc Združenih narodov za standardizacijo zemljepisnih imen (Ženeva 1967, London 1972, Atene 1977, Ženeva 1982, Montréal 1987 ter New York 1992 in 1998), še posebej na resolucijah I/4 (Nacionalni imeniki zemljepisnih imen), II/17 (Posvetovanje pri pripravi imenikov zemljepisnih imen), II/35 (Začasni spiski standardiziranih imen), III/2 (Označevanje mednarodnih imenikov zemljepisnih imen držav), IV/18 (Večstransko obravnavanje toponimskih podatkov) in V/16 (Izdajanje uradnih nacionalnih oblik zemljepisnih imen).
Imenik vsebuje slovenska zemljepisna imena na zemljevidu Republike Slovenije v merilu 1 : 1.000.000. Vsa zemljepisna imena znotraj ozemlja Republike Slovenije je leta 2001 standardizirala Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen slovenske vlade. Dodani so tudi kratek zemljepisni pregled Slovenije, kratek opis slovenskega jezika in slovenske abecede, preglednica z nekaterimi slovenskimi geografskimi izrazi v angleškem, nemškem, francoskem in španskem jeziku ter seznam virov.
 
Prenos datoteke imenika (10977 KB, PDF).

Povezava na karto v merilu 1 : 1.000.000
© Geodetska uprava Republike Slovenije 2001
 
 
Seznam tujih zemljepisnih imen v Slovenskem jeziku
 
Seznam tujih zemljepisnih imen v Slovenskem jeziku vsebuje seznam z več kot 2300 tujimi zemljepisnimi imeni v slovenskem jeziku. Publikacija je razdeljena na dva dela in sicer na seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku, katerih raba je nujna ter seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku, katerih raba je priporočljiva.
 
Prenos datoteke(874 KB, PDF).
© Geodetska uprava Republike Slovenije 2001
 
 
Pravopisno ustrezen zapis zemljepisnih in stvarnih lastnih imen v Registru zemljepisnih imen in Registru prostorskih enot
 
Geodetska uprava Republike Slovenije vodi in vzdržuje dva imenska registra - Register zemljepisnih imen (REZI) in Register prostorskih enot (RPE).
Da bi bil zapis že obstoječih ali v bodoče nastalih zemljepisnih imen in upravnih prostorskih enot slovnično, pravopisno in sploh jezikovno pravilen, se je Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru interdisciplinarno sestavljene Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije že leta 1997 zavzela za izvedbo ustrezne študije. Jezikoslovna analiza je bila opravljena v okviru projekta Pravopisno ustrezen zapis zemljepisnih in stvarnih lastnih imen po posameznih tipih glede na šifranta Register zemljepisnih imen in Register prostorskih enot. Sinteza te analize, ki jo prinaša pričujoča publikacija, je bila potrjena na seji Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije dne 17. aprila 2000.
 
Prenos datoteke (311 KB, PDF).
© Geodetska uprava Republike Slovenije 2001
 
 
Toponimska navodila za Slovenijo

Toponimska navodila za Slovenijo so namenjena slovenskim in tujim redaktorjem kart in drugih izdelkov, katerih vsebina se nanaša na toponime. Skladna so z resolucijami, ki so bile sprejete na konferencah o standardizaciji zemljepisnih imen pri Združenih narodih.
 
Prenos datoteke (285 KB, PDF).
© Geodetska uprava Republike Slovenije 1995 
 
 
Toponymic guidelines for Slovenia

Angleški prevod Toponimskih navodil za Slovenijo.

Prenos datoteke(239 KB, PDF).
© Geodetska uprava Republike Slovenije 1995 
 
 
Slovar toponimske terminologije

Slovar se po vsebini in pomenu smiselno nanaša na termine in definicije angleško-angleškega Slovarja toponimske Ekspertne skupine Združenih narodov za zemljepisna imena in predstavlja skupaj s Toponimskimi navodili za Slovenijo ter resolucijami Združenih narodov o standardizaciji zemljepisnih imen osnovo za delo slovenske Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen.
 
Prenos datoteke (350 KB, PDF).
© Geodetska uprava Republike Slovenije 1995

 

 

Poimenovanja Piranskega zaliva - Drago Kladnik, Primož Pipan, Primož Gašperič

Monografija predstavlja različna poimenovanja Piranskega zaliva skozi čas. Kljub vodilni imenoslovni tematiki je publikacija zasnovana tudi kot regionalnogeografski prikaz Piranskega zaliva in njegovega zaledja, pri čemer so predstavljene tako poglavitne naravnogeografske kot
družbenogeografske značilnosti. Posebej so izpostavljene temeljne hidrogeografske poteze Piranskega zaliva kot dela Tržaškega zaliva in Jadranskega morja. Precejšen poudarek je namenjen zgodovinskemu razvoju, pri čemer je izpostavljeno solinarstvo s Sečoveljskimi solinami. Podrobneje so osvetljene tudi okoliščine, ki so privedle do zdaj že več kot dve desetletji trajajočega mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško. Osrednje poglavje obravnava poimenovanja območja Piranskega zaliva skozi čas. V njem so kronološko razvrščeni 104 različni kartografski viri, ki omogočajo razbrati, kako se je poimenovanje zaliva spreminjalo skozi čas in kdaj se je določeno ime pojavilo oziroma, kdaj je prevladovalo. Na podlagi medijske analize je prikazana raba novodobnih hrvaških imen Savudrijska vala/Savudrijski zaljev na eni strani in starega slovenskega imena Piranski zaliv oziroma starega hrvaškega Piranski zaljev na drugi.

 

Prenos datoteke(PDF)
© Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU 2014

 

 

Slovenska imena držav - Drago Kladnik, Drago Perko

Monografija razčlenjuje poimenovanje vseh neodvisnih držav in glavnih odvisnih ozemelj. Poleg slovenskih kratkih in polnih imen, rodilnika in mestnika kratkih imen ter njihove pridevniške oblike, po potrebi latiniziranih originalnih ali izvirnih uradnih kratkih in polnih imen ter angleških in francoskih uradnih kratkih in polnih imen posameznih ozemeljskih političnih skupnosti vsebuje še njihove kodne oznake, etimološko razlago izvora imena, morebitne opombe, morebitno alternativno in staro ime ter vzdevek, pa tudi imena njihovih prebivalcev. Sestavljajo jo trije deli. V prvem so teoretsko-metodološka razmišljanja o eksonimih, podrobno pa so predstavljene tudi utemeljitve izbranih imenskih oblik neodvisnih držav in odvisnih ozemelj. Posebej temeljito so predstavljena nekatera imena, katerih raba je neenotna. V drugem, tabelaričnem delu so podrobno predstavljeni imenski vidiki 198 neodvisnih držav in 51 najpomembnejših odvisnih ozemelj z visoko stopnjo avtonomije, ki si lahko z ustreznimi političnimi odločitvami zagotovijo neodvisnost. V tretjem, kartografskem delu so obravnavane ozemeljske politične enote prikazane na barvnih zemljevidih z vrisanimi razmejitvami.

Prenos datoteke(PDF)
© Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU 2013

 

 

Slovenski eksonimi - Drago Kladnik, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk

Znanstvena monografija je prispevek k nadaljnjemu poenotenju rabe slovenskih eksonimov, podomačenih geografskih imen v slovenščini. Z njo smo pripravili gradivo za njihovo standardizacijo, obenem pa poskrbeli, da ta pomemben segment slovenskega jezika ne bo utonil v pozabo. Monografija je sestavljena iz treh delov. V prvem delu so teoretsko-metodološka razmišljanja o eksonimih, s poudarkom na razlagi temeljnih pojmov, rabi eksonimov, njihovem zajemu in izboru za zasnovo zbirke eksonimov ter predstavitev analize pogostnosti njihovega
pojavljanja. Zaključita ga poglavji, ki sta nekakšna vezna člena k preostalima deloma monografije. V prvem od njiju so podrobneje predstavljene rubrike preglednice. Preglednico s seznamom najpogosteje uporabljenih eksonimov (okrog 3000), ki sestavlja drugi del knjige, dopolnjuje krajša preglednica s seznamom dobrih 350 najbolj uveljavljenih alternativnih eksonimov. V tretjem delu so barvni zemljevidi z vrisanimi eksonimi iz preglednice drugega dela, razporejeni po delih sveta in segmentirani glede na pomenski tip eksonimov.

Prenos datoteke(PDF)
© Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU 2013

 

 

Seznam slovenskih eksonimov

 
Prenos datoteke(XLSX)
© Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU 2014

 

 

Imena neodvisnih držav in odvisnih ozemelj

 
Standardizirana kratka, uradna kratka in uradna polna imena držav ter odvisnih ozemelj z najvišjo stopnjo avtonomije.

 
Prenos datoteke(XLSX)
© Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen 2019

< Nazaj