Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN

   

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen (KSZI) je bila na predlog Republiške geodetske uprave ustanovljena leta 1986. V prvem mandatu je ob proceduralnih vprašanjih opravila standardizacijo imen neodvisnih držav in nekaterih odvisnih ozemelj, sprejemala pa je tudi priporočila o predlaganih spremembah imen naselij in ulic. Ponovno je bila imenovana leta 1990, vendar med letoma 1992 in 1995 zaradi reorganizacije državnih organov ni delovala. Leta 1995 je Vlada Republike Slovenije (VRS) sprejela sklep o ponovni ustanovitvi Komisije, kot stalno delovno telo Vlade pa je bila Komisija prvič imenovana leta 2001. Kot takšna je zadolžena za obravnavo in standardizacijo vseh zemljepisnih imen v Republiki Sloveniji in zemljepisnih imen v slovenskem jeziku zunaj Republike Slovenije.

Namen KSZI je vzpostaviti red na področju rabe zemljepisnih imen, skrbeti za njihovo ohranjanje in pravilno zapisovanje z jezikoslovnega, etimološkega, zgodovinskega in geografskega vidika, preprečiti podvajanje imen, zlasti naselbinskih, ter postopno, po sklopih, izpeljati standardizacijo zemljepisnih imen. Pomembni nalogi sta tudi razreševanje tekočih problemov na predlog posameznih pobudnikov ter spremljanje dogajanja na področjih problematike in standardizacije zemljepisnih imen v mednarodnih okvirih.

Temeljne naloge Komisije, določene s sklepom VRS iz leta 2011, so:

  • izvajanje nalog po Zakonu o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008);
  • izvajanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju zemljepisnih imen - zastopanje na zasedanjih Organizacije združenih narodov (OZN) in v skupini izvedencev Združenih narodov za zemljepisna imena (UNGEGN);
  • opravljanje drugih nalog, povezanih z resolucijami OZN in s priporočili UNGEGN-a, s pripravo standardizacijskih dokumentov in standardizacijo zemljepisnih imen v Republiki Sloveniji;
  • opravljanje drugih nalog, določenih z zakoni ali drugimi predpisi.


O navedenih zadevah Komisija odloča na rednih in dopisnih sejah, kjer sprejema mnenja, stališča, priporočila in druge odločitve. Na dopisnih sejah praviloma odloča le o enostavnejših zadevah. Za predhodno obravnavo posameznih bolj zapletenih zadev in gradiv, ki obravnavajo posamezna ožja strokovna vprašanja, po potrebi ustanavlja podkomisije, ki so lahko njena stalna ali občasna delovna telesa.

Komisija izdaja publikacije v analogni in digitalni obliki. Z njimi se odziva na priporočila resolucij konferenc o publiciranju gradiv, zasleduje najnovejša strokovna spoznanja delovnih teles UNGEGN-a, ob tem pa domačo in tujo strokovno javnost seznanja z glavnimi strokovnimi dosežki, pomembnimi z vidika pravilne rabe zemljepisnih imen in njihove mednarodne vpetosti.

Naslov:
    Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen
    Geodetska uprava Republike Slovenije
    Zemljemerska ulica 12
    1000 Ljubljana
    E-naslov: kszi.go[@]gov.si

Člani komisije
Poslovnik
Publikacije
Postopki in priporočila po Zakonu o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS(Uradni list RS, št. 25/08)
Uporabne povezave