Skoči na vsebino

ONIX

Projekt ONIX, mednarodni projekt vzpostavljanja slovenske geoinformacijske infrastrukture, ki se financira s posojilom IBRD (5.4 mio DEM).
  
Skladno z načrtom projekta, ki je voden po Prince metodologiji (priporočeni za državno upravo), je bila po pripravljalni fazi (1996/97) in strokovni fazi (1997/98) v novembru 1998 pričeta izvedbena faza projekta, ki je sama obsegala 68 aktivnosti, v trajanju 19 mesecev.

 

V tej fazi so bile izdelane sistemske in aplikativne rešitve za področja:

  • izdajanja prostorske gradbene dokumentacije/urbanistične informacije (skupaj z MO Koper);
  • priprave študij za oceno vplivov posegov v prostor na okolje (skupaj z MO Ljubljana);
  • evidentiranja nepremičnin občine in vrednotenja nepremičnin (stavbna zemljišča in stavbe) na osnovi tržne vrednosti (skupaj z MO Maribor).

 

V okviru projekta ONIX je bil razvit predlog sistematične klasifikacije namenske rabe tal (kot del prostorskega plana), ki je vključena v gradivo zakona o urejanju prostora. Razvita je bila tudi metodologija masovnega vrednotenja stavbnih zemljišč in stavb in izdelana ocena učinka pričakovanega uvajanja davka na nepremičninsko premoženje. Metodologija je upoštevana v gradivih zakona o obdavčenju nepremičnin, ki ga pripravlja Ministrstvo za finance. Na področju varovanja okolja je bil vzpostavljen sistem za predhodno vrednotenje vplivov posegov v prostor na okolje (ProVal2000). Za vsa našteta področja je bil izražen velik interes s strani lokalne samouprave in izražena pričakovanja za širšo uvedbo omenjenih rešitev. Posamezni podprojekti projekta ONIX so se izvajali v koordinaciji MOP/GIC, s sodelovanjem pristojnih organov MOP, skupaj s strokovnimi izvajalci, tujimi svetovalci in s pilotskimi mestnimi občinami Ljubljana, Koper in Maribor kot uporabniki rezultatov projekta (skupno preko 30 udeležencev). V marcu 2000 je bila preko MOP/GIC organizirana zaključna konferenca na projektu ONIX s preko 200 udeleženci. Projekt se je izvajal po pravilih Mednarodne banke za obnovo in razvoj (MBOR) in vsa poročila Svetovne banke in neodvisna finančna revizija projekt v letu 1999 in 2000 kažejo na ustrezno vodenje projekta po mednarodnih standardih.