Skoči na vsebino

GII OMREŽJE

Projekt imenovan VZPOSTAVITEV SISTEMA POSREDOVANJA PODATKOV DRŽAVNIH PONUDNIKOV IN IZGRADNJA OMREŽJA GI CENTROV - 2.DEL oziroma kratko GI OMREŽJE 2 je nadaljevanje aktivnosti MOP/GIC na področju izgradnje geoinformacijskega omrežja, ki so bile izvajane predvsem v okviru dveh predhodnih projektov:

 • projekta ONIX, ki je podal konceptualne, metodološke in tehnološke osnove razvoja geoinformacijskega omrežja, pa tudi povsem konkretne rezultate na področju zagotavljanja podatkov za potrebe lokalnih skupnosti. Pripravljeni so že sporazumi s posameznimi upravljalci prostorskih podatkov in zasnovano skupno geoinformacijsko omrežje.
 • projekta z delovnim imenom GI OMREŽJE 1, v okviru katerega je bil izveden operativni test konceptualnih, metodoloških in tehnoloških osnov projekta ONIX, hkrati pa so bili na osnovi operativne vzpostavitve elementov omrežja s posameznimi udeleženci projekta (Mestna občina Maribor, Mestna občina Koper, MORS/Uprava RS za zaščito in reševanje) izražene zahteve po nadaljevanju aktivnosti in skupno definirani tudi naslednji koraki glede njihovega vključevanja v geoinformacijsko omrežje.

Tako je bil v zaključnem poročilu projekta GI OMREŽJE 1 (dokument z oznako Zaključno_poročilo_GII-POSRED_2 z dne 16.05.2000) je bil vključen tudi predlog za nadaljevanje del na področju razvoja oziroma izgradnje GI omrežja, ki naj bi potekalo v naslednjih smereh:

 • širitev omrežja z vključevanjem novih udeležencev v ožjem smislu (lokalnih centrov) in širšem smislu (uporabnikov in ponudnikov podatkov),
 • uveljavitev operativne vloge posameznih akterjev v sistemu s ciljem "razpršitve" odgovornosti in pristojnosti, predvsem v okviru podsistema za naročanje in posredovanje podatkov,
 • zagotoviti sodelovanje nosilcev GI omrežja na področju urejanja regulative ter politike posredovanja in uporabe podatkov,
 • zagotoviti sodelovanje nosilcev GI omrežja pri razvoju elektronsko podprtega poslovanja v okviru javne uprave,
 • uvesti stalne službe MOP/GIC za podporo in svetovanje uporabnikom.

Zaključno poročilo projekta GI OMREŽJE 1 je vsebovalo tudi predlog prioritet aktivnosti z zasnovo konkretnih nalog, ki naj se izvedejo v letu 2000. Opis ciljev, načina izvajanja in pričakovani rezultati teh nalog so predstavljeni v pričujočem vzpostavitvenem dokumentu.

 

Namen projekta je nadaljevanje aktivnosti na področju povezovanja ponudnikov prostorskih podatkov.

 

Kot je razvidno iz naslova je namen projekta "Vzpostavitev sistema posredovanja podatkov državnih ponudnikov in izgradnja omrežja GII". V omenjeni projekt želimo vključiti čimveč organov v sestavi MOP, kakor tudi nekatere druge velike upravljavce podatkovnih baz geolociranih podatkov. Znotraj MOP so to Geodetska uprava RS, Uprava RS za geofiziko, Uprava RS za varstvo narave, Urad RS za prostorsko planiranje, poleg tega pa še Statistični urad RS, Uprava za zaščito in reševanje, Direkcija RS za državne ceste in dve mestni občini Maribor in Koper. Z večino vključenih udeležencev je MOP/GIC podpisal sporazume o sodelovanju pri posredovanju podatkov.

 

Oblika sodelovanja bo angažiranje posameznih strokovnjakov z vključenih instituciji pri:

 • pregledu in oblikovanju vzdrževanih metapodatkovnih opisov;
 • pregledu in pripravi predloga pogojev za posredovanje prostorskih podatkov v prototipnem sistemu elektronskega naročanja in posredovanja podatkov;
 • oblikovanju predlogov za urejanje regulative na področju posredovanja in uporabe podatkov;
 • opredelitvi konkretnih oblik sodelovanja pri posredovanju podatkov;
 • usposabljanju udeležencev za uporabo MP Edit in EDPP aplikativne programske opreme, ki podpira zgoraj naštete procese priprave metapodatkov in obravnave naročil v prototipnem sistemu elektronskega naročanja in posredovanja prostorskih podatkov.

Namenski cilji projekta VZPOSTAVITEV SISTEMA POSREDOVANJA PODATKOV DRŽAVNIH PONUDNIKOV IN IZGRADNJA OMREŽJA GI CENTROV - 2.DEL so razdeljeni v tri sklope:

 • Širitev GI omrežja z vključevanjem novih udeležencev v ožjem smislu (lokalnih GI centrov) in širšem smislu (uporabnikov in ponudnikov podatkov).
 • Uveljavitev vloge posameznih udeležencev v okviru podsistema za naročanje in posredovanje.
 • Aktivno sodelovanje udeležencev GI na področju urejanja regulative ter politike na področju posredovanja in uporabe podatkov.

Med izvedbo projekta se kot obvezno izhodišče za vse aktivnosti povezane s konceptom elektronskega dostopa do podatkov posameznega upravljavca upoštevajo rezultati projekta: elaborata »Priprava zasnove elektronskega dostopa do prostorskih baz Geodetske uprave in zasnove elektronskega poslovanja s temi podatki« izdelanega v novembru 2000 s strani Univerze Maribor, Fakultete za elektrotehniko in računalništvo, Laboratorija za geometrijo modeliranja in algoritme multimedijev.

Elaborat v obliki Adobe Acrobat (1,2 MB)

 

Glavnino aktivnosti v celotnem času izvajanja projekta bodo predstavljale naloge koordinacije med posameznimi udeleženci na področju oblikovana priporočila za pripravo politike posredovanja prostorskih podatkov javne uprave, ki so v nadaljevanju opredeljene kot sklop 4. Prav tako se projekt vključuje v aktivnosti Centra Vlade RS za informatiko na področju vzpostavitve portalne infrastrukture državne uprave

 

Rezultati projekta bodo omogočali (strateško gledano):

 • oblikovana priporočila za pripravo politike posredovanja prostorskih podatkov javne uprave; Priporočila v obliki Adobe Acrobat (365 KB)
 • nadaljevanje postopno operacionalizacijo delovanja geoinformacijskega omrežja, predvsem z vključevanjem ponudnikov v sistem naročanja in posredovanja podatkov;
 • operativno širjenje geoiformacijske infrastrukture v lokalne skupnosti, kjer prevzemajo lokalni /regionalni/ geoinformacijski centri aktivno vlogo tudi v sistemu naročanja in posredovanja podatkov;
 • promocijo geoinformacijske infrastrukture;
 • oblikovanje predlogov za vključitev v evropske integracije in institucije na tem področju.

Konkretni rezultati projekta bodo:

 • usposobljeni strokovnjaki posameznih upravljalcev podatkov za pripravo in vzdrževanje metapodatkovnih opisov;
 • opredeljeni postopki za vključevanje novih in vzdrževanjih metapodatkovnih opisov v CEPP;
 • širjenje omrežja v obliki novih sporazumov z upravljalci podatkov ali z operativnimi načrti dopolnjeni obstoječi sporazumi;
 • kakovostno izboljšani in količinsko povečanje metapodatkovnih opisov upravljalcev podatkov, ki so vključeni v projekt.

Projekt bo obsegal:

 • operativne aktivnosti pri vključevanju upravljalcev podatkov v GI omrežje kot ponudnika v sistemu naročanja in posredovanja podatkov;
 • operativne aktivnosti pri vključevanju lokalnih GIC v podsistem naročanja in posredovanja kot ključnih akterji v tem podsistemu;
 • svetovalne in operativne aktivnosti preveritve in priprave metapodatkovnih opisov;
 • svetovalne in operativne aktivnosti pri pripravi priporočil za oblikovanje politike posredovanja prostorskih podatkov javne uprave;
 • svetovalne in operativne aktivnosti pri pripravi sporazumov za nadaljnjo vključevanje upravljalcev podatkov v geoinformacijsko omrežje;
 • svetovalne in operativne aktivnosti pri usposabljanju strokovnega osebja upravljalcev podatkov s področja metapodatkovnega sistema in splošnega pregleda delovanja SGII.